SOUTĚŽ - OBECNÍ DŮM STRÁNECKÁ ZHOŘ, 2023


Z důvodu zachování kontextu měřítka a širších vztahů stávajícího zastavěného území se jeví, jako vhodné stavební program rozdělit do dvou objektů. Zrekonstruovat původní objekt a věnovat ho obecnímu úřadu a realizovat novostavbu hostince se sálem. Nová stavba hostince také pomůže definovat prostor nové návsi v urbanistické struktuře obce. Důležitým motivem návrhu je také nově vzniklý průchod za úřadem, který ústí na novou náves. Tato je navržena tak aby svým charakterem odpovídala účelu a měřítku místa. V západní části území, za nevysokou zdí, která může sloužit pro parkur, je navržena parková plocha pro dětské hřiště, workout a klidovou část s altánem. Navrhujeme novou podobu autobusové zastávky, která vhodně dotváří kompozici navrhovaného řešení a také eliminuje její nevhodné umístění na sousední soukromé parcele.

Původní dům obecné školy navrhujeme rekonstruovat puristickým způsobem a nechat vyniknout kultivovaný tvar hlavního objektu, a to i vzhledem k tomu že je vysoce nepravděpodobné, že by se podařilo obnovit původní kvalitní stavební kompozici s bývalým hostincem, neboť tento je v soukromém vlastnictví. Návrh rekonstrukce ctí stavební kontext a typologie je navržena s ohledem na potřeby úřadu. Podkroví zůstává prázdné – půda / sklad.

U novostavby hostince a sálu jsme hledali zejména vhodné měřítko, a to jak v souvislosti s programem, tak v kontextu stavební struktury obce. Navrhujeme tedy tvarově podobnou stavbu jako zrekonstruovaný úřad. Typologie je tradiční a odpovídá požadavkům na provoz. Podkrovní část je věnována částečně převýšenému prostoru interiéru tak aby bylo dosaženo co možná největšího objemu společných prostor. Budova má také sklep na pivní sudy. V přísálí je také navržena přiměřená kuchyně kterou je možné využít pro přípravu přivezených jídel.


© Atelier HRA. All rights reserved.